1887

Klimaendringer i Arktis – Studie 5

Forstudie til kartlegging i kunnskaps- og koordineringsbehov av nordisk forskningssamarbeid

image of Klimaendringer i Arktis – Studie 5

Bakgrunnen for denne forstudien er de akselererende klimaendringene som særlig foregår i arktiske områder, og som også har konsekvenser for de nordiske land. CICERO - Senter for klimaforskning - har foretatt en gjennomgang av de ulike vitenskapelige problemstillingene som er relevante i forhold til studier av klima- og miljøendringer. Forstudien designer en hovedstudie som skal analysere ”kunnskaps- og koordineringsbehov innenfor nordisk klima- og miljøforskning samt kartlegge forutsetningene for en langsiktig nordisk forskningssatsning på klima- og miljøforandringer, og konsekvenser disse har for arktiske samfunn”. Forstudien fanger opp de mest nyttige områdene for videre studier av koordineringsbehov og forsknings-samarbeid mellom de Nordiske land. Forstudien tar utgangspunkt i relevant eksisterende dokumentasjon om klimaendringer på Arktis og det samfunnsmessige aspektet ved disse endringene. Forstudien peker på at en Hovedstudie bør vurdere nærmere koordinering og kunnskapsbehov innen fire hovedområder: Samfunn, klimascenarier, overvåking og prosessforståelse.

Norwegian

.

Skisse for hovedstudien

The current and projected changes in climate are expected to have serious global consequences, but with significant differences at national, regional and local levels (McCarthy m.fl. 2001).

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error