1887

Kartlegging av marine naturtyper

en nordisk pilotstudie

image of Kartlegging av marine naturtyper

Under et arbeidsmøte om forvaltning av de bentiske marine habitater i Tórshavn i 2001, ble det fremmet et forslag om å begynne på arbeidet med felles nordisk kartlegging av marine habitater, i en målestokk som omfattet deler av N-Ø Atlanteren og Skagerrak. Forslaget, som fikk støtte fra Nordisk Arbeidsgruppe for Miljø- og Data, ble satt ut i livet av en prosjekt-gruppe med medlemmer fra både forsknings- og forvaltningsinstitutsjoner i Norge, Danmark, Sverige, Island og Færøyene. Det var klart at å lage en fullstendig kartlegging krevde ressurser i en annen størrelsesorden enn projektet disponerte, og i stedet ble det bestemt å lage del-mengder av en slik kartlegging, og å lage en samlet oversikt over de internasjonale krav en forvaltning av de marine habitater skal forholde seg til. For to områder ble det laget konkret kartlegging, i Ytre Oslofjord/ Kosterrennen og i det syd-østlige området av færøysk territorialfarvann, der hvor oljeletings-aktiviteter hadde vært drivkraften for flere data-innsamlings-aktiviteter også på de marine habitater. Herværende rapport er en sammenfatning av det arbeidet som har vært utført under prosjekt-tittel "Marine habitater-kartlegging" i regi av Nordisk Ministerråds Arbeidsgruppe for Miljøovervåkning - og Data. Prosjektgruppen har hatt representasjon fra forvaltnings- og/eller sektor-forskningsinstitutsjoner i Sverige, Norge, Danmark, Færøyene og Island.

Danish

.

Konklusjoner og rekommendasjoner

I Biodiversitetskonventionen (Forenede Nasjoner) har landende forpliktet seg til å bevare naturtyper som er karakteristiske for nærmere bestemte arter og artssammensetninger. Gjennom bevarelsen av disse naturtypene sikres bevarelsen av artsrikdommen således, at naturens restitueringskapasitet og potensiale som råstoff for verdifulle produkter bevares for fremtiden. For å følge opp biodiversitetskonventionen har EU utferdiget et direktiv over bevaring av naturtyper samt vilde dyr og planter. På ministermøtet i OSPAR kommisjonen i juni 1998 ble et nytt bilag til konvensjonen for beskyttelse av det marine miljø vedtatt. Dette bilaget, Annex V, har tittelen “On the protection and conservation of the ecosystems and biological diversity of the maritime area”. Annex V kommer i kraft, når det ratifiseres av deltagerlandene, og er således trådt i kraft for Danmark og Færøyene, Island, Norge og Sverige. Imidlertid gjenstår det på mange områder å definere, hvilke naturtyper som er truede og særlig sårbare og som derfor bør settes i fokus for forvaltningsaktiviteter, men vi vet at Annex V også gjelder for dyphavsområder der informasjonen til dels er sparsom. Ikke desto mindre er kartlegging av de marine naturtyper en absolutt forutsetning for en forvaltning av disse naturtypene slik som krevet i bla. FN Biodiversitetskonvensjonen, i OSPAR Annex V og EU Habitatdirektivet.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error