1887

Kartlegging av marine naturtyper

en nordisk pilotstudie

image of Kartlegging av marine naturtyper

Under et arbeidsmøte om forvaltning av de bentiske marine habitater i Tórshavn i 2001, ble det fremmet et forslag om å begynne på arbeidet med felles nordisk kartlegging av marine habitater, i en målestokk som omfattet deler av N-Ø Atlanteren og Skagerrak. Forslaget, som fikk støtte fra Nordisk Arbeidsgruppe for Miljø- og Data, ble satt ut i livet av en prosjekt-gruppe med medlemmer fra både forsknings- og forvaltningsinstitutsjoner i Norge, Danmark, Sverige, Island og Færøyene. Det var klart at å lage en fullstendig kartlegging krevde ressurser i en annen størrelsesorden enn projektet disponerte, og i stedet ble det bestemt å lage del-mengder av en slik kartlegging, og å lage en samlet oversikt over de internasjonale krav en forvaltning av de marine habitater skal forholde seg til. For to områder ble det laget konkret kartlegging, i Ytre Oslofjord/ Kosterrennen og i det syd-østlige området av færøysk territorialfarvann, der hvor oljeletings-aktiviteter hadde vært drivkraften for flere data-innsamlings-aktiviteter også på de marine habitater. Herværende rapport er en sammenfatning av det arbeidet som har vært utført under prosjekt-tittel "Marine habitater-kartlegging" i regi av Nordisk Ministerråds Arbeidsgruppe for Miljøovervåkning - og Data. Prosjektgruppen har hatt representasjon fra forvaltnings- og/eller sektor-forskningsinstitutsjoner i Sverige, Norge, Danmark, Færøyene og Island.

Danish

.

Kartläggning av marina habitat i Yttre Hvaler - området, nordöstra Skagerrak En pilotstudie

I nordöstra Skagerrak finns ett komplicerat system av kustnära djuprännor, som står i direkt förbindelse med djupområden i det öppna Skagerrak, den s k Norska Rännan. De kustnära djuprännorna bildar äkta fjordar eller fjordliknande djupområden, och omfattar bl a Kosterfjorden, Singlefjorden, Yttre Hvalerområdet och Oslofjorden (se Fig. 1).

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error