1887

Håndtering av avfall ombord på fiskefartøyer og mindre fartøyer

image of Håndtering av avfall ombord på fiskefartøyer og mindre fartøyer

Håndtering av avfall ombord på fiskefartøyerog mindre fartøyer Utslipp av avfall fra skipsfarten er et stort problem i våre hav- og kystområder. Dette til tross for at det er utarbeidet regler som har til hensikt å beskytte mot slike utslipp. Avfall som slippes over bord kan gi store skader på miljøet i havet, både som leveområde og som rekreasjonsområde. Det viser seg også at utslippet av avfall påfører fiskerinæringen skader både i forhold til utnyttbare naturressurser så vel som til utstyr og bruk. Gjeldende internasjonale, regionale og nasjonale regler danner, sammen med samfunnets generelle forventinger, rammebetingelser som også gjelder fiskefartøyer og mindre fartøyer med hensyn til hvordan man skal forholde seg til ulikt avfall generert som følge av fartøyets drift. Denne publikasjonen presenterer informasjon om disse betingelsene og er utformet for å motivere og å inspirere til effektiv og god miljøforsvarlig avfallshåndtering. I folderen legges det vekt på å synliggjøre behovet for å: bevist å ha et forhold til vern av miljøet og naturressursene forplikte seg til å etablere et fundament for etterlevelse av de forventninger om ligger i miljøforsvarlig avfallshåndtering forbedre håndteringen ved å overvåke egen evne til å etterleve forventingene til miljøforsvarlig avfallshåndtering.

Norwegian

.

Avfallsplaner – et hjelpemiddel for god avfallshåndtering

En hovedårsak til mangelfull avfallshåndtering bunner i fravær av en bevisst miljøholdning. Selv i moderne fartøyer med høy grad av avansert teknologi, finner en ofte at dette er tilfelle. I noen industrisegmenter er det arbeidet langsiktig for å forbedre bedriftenes miljøhåndtering og dermed reduserer de miljøbelastningene deres aktiviteter forårsaker. I relasjon til maritime virksomheter, er offshoreindustrien et godt eksempel på at store forbedringspotensialer er mulige. Erfaringene fra disse forbedringsprosessene er ofte relatert til

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error