1887

Forskning uten spor

Integrering av miljøhensyn i forsknings- og utdanningssektoren - Grønland, Island og Svalbard

image of Forskning uten spor

Det er mange forhold som tilsier at miljøhensyn må ivaretas i forsknings- og utdanningssektoren i henholdsvis Grønland, Island og Svalbard. Men aktørene (forskere, forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner, myndigheter, m.m.) står også overfor en rekke utfordringer når miljøhensyn skal integreres i en virksomhet. I denne rapporten er det vist til mange gode eksempler på hvordan forsknings- og utdanningsinstitusjonene i Grønland, Island og Svalbard har jobbet aktivt for å møte disse utfordringene i prosessen med å integrere miljøhensyn i sin virksomhet. Forhåpentligvis kan disse eksemplene være til inspirasjon og etterfølgelse for andre. I rapporten er det også gitt anbefalinger innenfor en rekke områder hvor det synes å være rom for ytterligere forbedring. Ved å iverksette tiltak innenfor disse områdene vil det både være mulig å redusere miljøbelastning fra forsknings- og utdanningssektoren og effektivisere forskning og logistikk (ressurs- og kostnadsmessig). På denne måten skapes det en vinn-vinn-situasjon på alle måter og grunnlaget legges for «forskning uten spor».

Norwegian

.

Rules for fieldwork and reporting regarding mineral resources (excluding hydrocarbons) in Greenland

Nedenfor er kun tatt med et utdrag av retningslinjene. Dokumentet i sin helhet er tilgjengelig Grønlands råstoffdirektorats hjemmeside (http://www .bmp.-gl/E/EB2 _minerals/EB2_40aa_fieldworkreporting. html).

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error