1887

Forskning uten spor

Integrering av miljøhensyn i forsknings- og utdanningssektoren - Grønland, Island og Svalbard

image of Forskning uten spor

Det er mange forhold som tilsier at miljøhensyn må ivaretas i forsknings- og utdanningssektoren i henholdsvis Grønland, Island og Svalbard. Men aktørene (forskere, forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner, myndigheter, m.m.) står også overfor en rekke utfordringer når miljøhensyn skal integreres i en virksomhet. I denne rapporten er det vist til mange gode eksempler på hvordan forsknings- og utdanningsinstitusjonene i Grønland, Island og Svalbard har jobbet aktivt for å møte disse utfordringene i prosessen med å integrere miljøhensyn i sin virksomhet. Forhåpentligvis kan disse eksemplene være til inspirasjon og etterfølgelse for andre. I rapporten er det også gitt anbefalinger innenfor en rekke områder hvor det synes å være rom for ytterligere forbedring. Ved å iverksette tiltak innenfor disse områdene vil det både være mulig å redusere miljøbelastning fra forsknings- og utdanningssektoren og effektivisere forskning og logistikk (ressurs- og kostnadsmessig). På denne måten skapes det en vinn-vinn-situasjon på alle måter og grunnlaget legges for «forskning uten spor».

Norwegian

.

Forskning og miljøhensyn i Antarktis - et forbilde for Arktis?

Forskjellene er kanskje flere enn likhetene mellom Grønland, Island og Svalbard på den ene siden og Antarktis på den andre. Likevel er det en del åpenbare likhetstrekk som gjør det nærliggende å søke sammenligning, f.eks. de klimatiske forholdene (polare), høye miljøverdien ('urørt villmark') og sårbarhet, utilgjengelighet og begrenset infrastruktur og den globale vitenskapelige verdien i området.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error