Et klimavenligt Norden

Nordiske studier af klimagasreduktioner

Denne rapport sammenfatter resultaterne fra en række nylige studier af, hvordan de enkelte nordiske lande og Norden kan reducere udledningen af drivhusgasser. De nordiske studier af klimagasreduktioner konkluderer: at det er teknisk muligt at reducere emissionerne betydeligt (> 50 pct.) frem mod 2050 at dette langt hen ad vejen kan ske ved brug af kendte teknologier at dette kan gøres med relativt beskedne samlede omkostninger (< 1 pct. BNP). Dette forudsætter, at klimavenlige teknologier systematisk vælges ved nyinvesteringer, og at den igangværende indsats på klimaområdet fortsættes og videreudbygges allerede nu. Ved at koordinere og systematisere indsatsen på tværs af de nordiske lande vil der yderligere kunne høstes økonomiske og miljømæssige synergier. Mange af indsatsområderne vil være fælles, og derfor kan der for eksempel være perspektiver i at koordinere forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter.

Danish