1887

En rikere framtid

13 konvensjoner om natur og kulturmiljø

image of En rikere framtid

De nordiske landene har en lang tradisjon for å delta i det internasjonale samarbeidet om å bevare verdens natur- og kulturarv. I forbindelse med dette samarbeidet er konvensjoner et viktig redskap. I heftet presenteres 13 av de viktigste konvensjonene som i for-skjellig omfang berører de nordiske landene - og som de nordiske landene har vært med på å utarbeide. Disse er: - Biomangfoldkonvensjonen - CITES-konvensjonen, - Ramsarkonvensjonen, - Bernkonvensjonen, - Bonnkonvensjonen, - Hvalfangstkonvensjonen, - Helsingforskonvensjonen, - OSPAR-konvensjonen, - Verdensarvkonvensjonen, - Landskapskonvensjonen, - Granadakonvensjonen, - Maltakonvensjonen og - Århuskonvensjonen. Den historiske bakgrunnen for konvensjonene blir beskrevet, likeså de viktigste bestemmelsene og hva disse innebærer for de enkelte nordiske landene. Heftet inneholder også opplysninger om hvilke nordiske land som har sluttet seg til de enkelte konvensjonene, og hvor man kan få ytterligere opplysninger. Målgruppen er politikere, embedsmenn, forvaltere, undervisere, interesseorganisasjoner og andre som har interesse for natur- og kulturarv.

Norwegian

.

OSPAR-konvensjonen

Osparkonvensjonen handler om å beskytte Nordøst-Atlanteren, herunder også Kattegat og Nordsjøen. Konvensjonen samler Pariskonvensjonen og Oslokonvensjonen som omhandlet forurensning fra landbaserte kilder og dumping fra skip og fly. Landene omkring Nordøst-Atlanteren mente de to konvensjonene ikke beskyttet havet tilstrekkelig mot alle forurensingskilder. I 1992 besluttet man derfor å vedta den nye konvensjonen, hvor alle menneskelige aktiviteter som er med på å forurense Nordøst-Atlanteren er tatt med.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error