1887

En rikere framtid

13 konvensjoner om natur og kulturmiljø

image of En rikere framtid

De nordiske landene har en lang tradisjon for å delta i det internasjonale samarbeidet om å bevare verdens natur- og kulturarv. I forbindelse med dette samarbeidet er konvensjoner et viktig redskap. I heftet presenteres 13 av de viktigste konvensjonene som i for-skjellig omfang berører de nordiske landene - og som de nordiske landene har vært med på å utarbeide. Disse er: - Biomangfoldkonvensjonen - CITES-konvensjonen, - Ramsarkonvensjonen, - Bernkonvensjonen, - Bonnkonvensjonen, - Hvalfangstkonvensjonen, - Helsingforskonvensjonen, - OSPAR-konvensjonen, - Verdensarvkonvensjonen, - Landskapskonvensjonen, - Granadakonvensjonen, - Maltakonvensjonen og - Århuskonvensjonen. Den historiske bakgrunnen for konvensjonene blir beskrevet, likeså de viktigste bestemmelsene og hva disse innebærer for de enkelte nordiske landene. Heftet inneholder også opplysninger om hvilke nordiske land som har sluttet seg til de enkelte konvensjonene, og hvor man kan få ytterligere opplysninger. Målgruppen er politikere, embedsmenn, forvaltere, undervisere, interesseorganisasjoner og andre som har interesse for natur- og kulturarv.

Norwegian

.

Helsingforskonvensjonen

Tilførselen av næringsstoffer og miljøfremmede stoffer, samt overfiske og stigende skipstrafikk, utgjør et stadig større problem for miljøet i Østersjøen. Flere arter i området er enten forsvunnet eller truet som følge av forurensing og overfiske.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error