1887

En rikere framtid

13 konvensjoner om natur og kulturmiljø

image of En rikere framtid

De nordiske landene har en lang tradisjon for å delta i det internasjonale samarbeidet om å bevare verdens natur- og kulturarv. I forbindelse med dette samarbeidet er konvensjoner et viktig redskap. I heftet presenteres 13 av de viktigste konvensjonene som i for-skjellig omfang berører de nordiske landene - og som de nordiske landene har vært med på å utarbeide. Disse er: - Biomangfoldkonvensjonen - CITES-konvensjonen, - Ramsarkonvensjonen, - Bernkonvensjonen, - Bonnkonvensjonen, - Hvalfangstkonvensjonen, - Helsingforskonvensjonen, - OSPAR-konvensjonen, - Verdensarvkonvensjonen, - Landskapskonvensjonen, - Granadakonvensjonen, - Maltakonvensjonen og - Århuskonvensjonen. Den historiske bakgrunnen for konvensjonene blir beskrevet, likeså de viktigste bestemmelsene og hva disse innebærer for de enkelte nordiske landene. Heftet inneholder også opplysninger om hvilke nordiske land som har sluttet seg til de enkelte konvensjonene, og hvor man kan få ytterligere opplysninger. Målgruppen er politikere, embedsmenn, forvaltere, undervisere, interesseorganisasjoner og andre som har interesse for natur- og kulturarv.

Norwegian

.

CITES-konvensjonen

Fangst av ville dyr i naturen for å holde dem i fangenskap eller for å utnytte produkter fra dem, anses for å være en av årsakene til at mange arter er truet. På samme vis er mange plantearter truet på grunn av at de graves opp eller plukkes/ felles. Mange av de truete artene er gjenstand for en omfattende internasjonal handel. Det var med dette som bakgrunn at man i 1973 vedtok CITES-konvensjonen (Washington-konvensjonen).

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error