1887

En nordisk idéportal för landsbygdsutveckling

image of En nordisk idéportal för landsbygdsutveckling

I Norden finns ett antal aktörer som arbetar med landsbygdsutveckling. Landsbygdsutvecklingen finansieras delvis av medel från EU:s strukturfonder och andra utvecklingsprogram samt av andra nationella och regionala medel. Idag finns ingen nordisk samordning av informationen om vilka projekt som pågår, vad de syftar till och deras resultat. Nordiska ministerrådet har identifierat ett behov av att kunna få en överblick av vilka landsbygdsprojekt som pågår, vilka huvudmännen för dessa är och möjliggöra en jämförelse mellan projekten, deras resultat och inriktning. Denna rapport beskriver det stora intresset för en gemensam nordisk portal och ger ett förslag på hur den tekniskt skulle kunna byggas upp och drivas. Utgångspunkten för förslaget är att existerande nationella projektdatabaser för landsbygdsutveckling i Norden på ett enkelt sätt skall göras sökbara via en gemensam webbportal, utan att orsaka stort extraarbete eller införande av komplicerade nya system.

Swedish

.

Översikt

I Norden finns ett antal aktörer som arbetar med landsbygdsutveckling. Landsbygdsutvecklingen finansieras delvis av offentliga medel för regional utveckling, delvis av kommunala medel och medel från EU:s strukturfonder och andra utvecklingsprogram samt av privata och ideella insatser. Idag finns ingen nordisk samordning av informationen om vilka projekt som pågår, vad de syftar till och deras resultat. Det förekommer inte heller något organiserat samarbete eller kontaktnätverk mellan de nordiska ländernas olika program för landsbygden. Vissa aktörer har välfungerande publika projektdatabaser medan andra har mer begränsad information tillgänglig. Om en nordisk överblick ska kunna fås måste den intresserade separat söka i var och en av aktörernas databaser eller andra former av publikationer.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error