1887

Det nordiska skogsbruket

utmaningar i en framtid präglad av mer extremväder

image of Det nordiska skogsbruket

Det brann på många håll i Norden under 2018 och flera bränder var betydligt större än normalt. Bränderna krävde akuta åtgärder och testade både den nationella beredskapen och det internationella samarbetet. För att stå bättre rustade inför kommande extremväder och omfattande skogsbränder behöver samarbetena mellan de nordiska länderna intensifieras. Nordiska ministerrådet inrättade därför under hösten 2018 en arbetsgrupp för att systematisera de nordiska ländernas erfarenheter från bränderna samt för att föreslå samarbetsområden som kan bidra till ett mer motståndskraftigt nordiskt skogsbruk. Arbetsgruppen lägger fram åtta förslag till nordiska samarbetsområden. Förslagen inkluderar insatser på kort och lång sikt och berör både skogsnäringen och räddningstjänsten.

Swedish

.

Summary

The Nordic region experienced extensive forest fires during 2018. In Sweden the firesaffected around 23,000 hectares of forests, which is the largest area since comparablestatistics began to be compiled in the 1990s. The fire risk was extreme in almost all ofSweden, but four major fires accounted for about 40% of the burnt forest land. In Norway,almost twice as many fires were registered as the average for the last five years,however only 250 hectares of forest were fire-ravaged. Finland suffered from more forestfires than the average over the past five years, and around 1,200 hectares of forestsburned. These fires in the Nordic countries called for urgent measures and put both thenational preparatory work and the international cooperation to test.

English Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error