1887

Det nordiska skogsbruket

utmaningar i en framtid präglad av mer extremväder

image of Det nordiska skogsbruket

Det brann på många håll i Norden under 2018 och flera bränder var betydligt större än normalt. Bränderna krävde akuta åtgärder och testade både den nationella beredskapen och det internationella samarbetet. För att stå bättre rustade inför kommande extremväder och omfattande skogsbränder behöver samarbetena mellan de nordiska länderna intensifieras. Nordiska ministerrådet inrättade därför under hösten 2018 en arbetsgrupp för att systematisera de nordiska ländernas erfarenheter från bränderna samt för att föreslå samarbetsområden som kan bidra till ett mer motståndskraftigt nordiskt skogsbruk. Arbetsgruppen lägger fram åtta förslag till nordiska samarbetsområden. Förslagen inkluderar insatser på kort och lång sikt och berör både skogsnäringen och räddningstjänsten.

Swedish

.

Insatser för brandbekämpning

I detta kapitel beskrivs hur de olika länderna arbetar med att hantera skogsbränder, inklusiveorganisering av släckningsarbetet, förebyggande insatser och bevakning efter släckningsinsats.Internationella insatser lyfts upp som centralt i sammanhanget och presenterasdärför under en egen rubrik.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error