1887

Demokrati og klimaengasjement i Norden

Felles retning, ulike løsninger

image of Demokrati og klimaengasjement i Norden

Available online: https://pub.norden.org/nord2020-032/ Abstract [no]: Denne rapporten er basert på en undersøkelse som omfatter nærmere 5000 personer i hele Norden og utgjør et innspill til hvordan særlig klimaspørsmålet oppfattes av nordboerne. Synes på klimaspørsmålet settes også inn i et større perspektiv, som den generelle tilliten til det politiske systemet og til at politikerne vil klare å gjennomføre nødvendige tiltak. Undersøkelsen viser at Norden står samlet om klimaspørsmålet. Uansett kjønn, alder, utdanning eller geografisk bosted er det en bekymring for klimaendringene og befolkningen anser at klima og miljø er det viktigste de Nordiske landene bør samarbeide om.

Norwegian Finnish, English, Icelandic

.

Bakenforliggende faktorer

I tillegg til den overordnede trenden er det interessant å se om det er noen demografiske, sosiale og geografiske kjennetegn i Nordens befolkning i relasjon til spørsmålene i undersøkelsen. Vi har vært interessert i å kartlegge eventuelle signifikante forskjeller mellom kjønn, utdanningsnivå, bosted og alder og hvordan de påvirker svarene. I spørreundersøkelsen er det lagt særlig vekt på ungdom (dvs. 16–25 år) og deres holdninger til klimaendringene og demokratisk engasjement. I undersøkelsen er gruppen unge derfor overrepresentert i utvalget og beskrevet mer inngående i rapporten.

Norwegian English, Finnish, Icelandic

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error