1887

Bygg- och rivningsavfall i Norden

image of Bygg- och rivningsavfall i Norden

Denna rapport är den första delen av ett nordiskt projekt med syfte att ge en lägesbeskrivning av hanteringen av bygg- och rivningsavfall och hälso- och miljöskadliga ämnen i bygg. Syftet har även varit attt identifiera gemensamma utmaningar samt utbyte av kunskap och erfarenheter länderna emellan. Resultaten ska vara praktiskt användbara för byggsektorn i de nordiska länderna. Projektets andra del utgörs av rapporten: PCB i bygg – ut av kretsløpet, Tema Nord 2007:516. Byggsektorn i de nordiska länderna har arbetat med avfallsfrågan sedan början av 1990-talet men länderna har kommit olika långt när det gäller att öka återvinningen. De nordiska länderna måste nu istället satsa på de kvalitativa målen och inrikta ansträngningarna på att avgifta kretsloppet och höja kvaliteten på återvinningen. Rapporten innehåller ett antal förslag till olika avfallsaktörer beträffande det fortsatta arbetet med bygg- och rivningsavfall.

Swedish

.

Styrmedel och åtaganden avseende bygg- och rivningsavfall

Gemensamt för alla de nordiska ländernas nationella avfallsstrategier är att de framförallt grundar sig på de EU-direktiv som nämns nedan. Även Norge och Island som inte är medlemmar i EU anpassar sitt regelverk och agerande till EU-direktiven.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error