1887

Betydningen for Norden av 2 grader global oppvarming

Vurdering av sårbarhet og effekter av klimaendringer.

image of Betydningen for Norden av 2 grader global oppvarming

Denne rapport gir en helhetlig vurdering av, hva klimaendringer som følger av en global oppvarming på +2 grader i år 2100 vil bety for Norden. Studiet er gennemført af Cicero og COWI for Klimagruppen under Nordisk Ministerråd. Der foreligger et betydelig antall analyser av forventede effekter av fremtidige klimaendringer i Norden. Imidlertid vedrører de fleste av disse analysene effekter av og tilpasning til klimaendringer, der bygger på scenarier, som forutser større klimaendringer og høyere temperaturstigninger. Den globale temperaturstigning på +2 grader, er et gjennomsnittstall, der dekker over regionale variasjoner. For Norden innebærer dette typisk at temperaturendringene forventes å bli høyere, jo lengre nordpå man beveger seg. Rapporten belyser sårbarhet og effekter for havnivå, landbruk, skogbruk, fiske, energi- og kraftproduksjon, energietterspørsel, bygg og anlegg, transport, turisme, naturulykker, urfolk, helse og biologisk mangefold.

Norwegian

.

Urfolk

I Norden er det inuitter og samer som anses som urfolk. Inuittene er i flertall i Grønland, og samene er en minoritetsgruppe i Norge, Sverige, Finland (og i Russland). The Arctic Climate Impact Assessment (ACIA 2004 og 2005) konkluderte med at klimaendringer i de Arktiske områdene skjer med nesten dobbelt hastighet som endringene globalt. Det betyr at menneskene som bor i disse områdene er spesielt utsatt for klimaendringer og at de ofte i en større grad enn andre steder i Norden må tilpasse seg disse endringene. Urfolk er spesielt utsatt fordi deres økonomiske livsgrunnlag, sosiale forhold og kultur er sterkt knyttet opp mot, og ofte avhengig av, naturressurser som også påvirkes av klimaendringer.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error