1887

Betydningen for Norden av 2 grader global oppvarming

Vurdering av sårbarhet og effekter av klimaendringer.

image of Betydningen for Norden av 2 grader global oppvarming

Denne rapport gir en helhetlig vurdering av, hva klimaendringer som følger av en global oppvarming på +2 grader i år 2100 vil bety for Norden. Studiet er gennemført af Cicero og COWI for Klimagruppen under Nordisk Ministerråd. Der foreligger et betydelig antall analyser av forventede effekter av fremtidige klimaendringer i Norden. Imidlertid vedrører de fleste av disse analysene effekter av og tilpasning til klimaendringer, der bygger på scenarier, som forutser større klimaendringer og høyere temperaturstigninger. Den globale temperaturstigning på +2 grader, er et gjennomsnittstall, der dekker over regionale variasjoner. For Norden innebærer dette typisk at temperaturendringene forventes å bli høyere, jo lengre nordpå man beveger seg. Rapporten belyser sårbarhet og effekter for havnivå, landbruk, skogbruk, fiske, energi- og kraftproduksjon, energietterspørsel, bygg og anlegg, transport, turisme, naturulykker, urfolk, helse og biologisk mangefold.

Norwegian

.

Stigning i havnivå

Siden klimaproblemet kom på den internasjonale politiske dagsorden har faren for stigning i havnivået vært fremhevet som en av de viktigste årsakene til at man må få til en koordinert internasjonal innsats for å redusere global oppvarming. En stor del av verdens befolkning lever i områder som vil bli berørt av at havnivået stiger med til dels dramatiske konsekvenser, særlig i den fattige delen av verden. Nivået på havoverflaten vil riktignok stige forholdsvis langsomt, og tiden en har til å tilpasse seg en økning i havnivået er derfor forholdsvis god. Ekstremværsituasjoner som springflo eller stor bølgehøyde vil imidlertid kunne utløse dramatikk, og områder som tidligere ble ansett som sikre mot slike hendelser kan bli utsatt.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error