1887

Betydningen for Norden av 2 grader global oppvarming

Vurdering av sårbarhet og effekter av klimaendringer.

image of Betydningen for Norden av 2 grader global oppvarming

Denne rapport gir en helhetlig vurdering av, hva klimaendringer som følger av en global oppvarming på +2 grader i år 2100 vil bety for Norden. Studiet er gennemført af Cicero og COWI for Klimagruppen under Nordisk Ministerråd. Der foreligger et betydelig antall analyser av forventede effekter av fremtidige klimaendringer i Norden. Imidlertid vedrører de fleste av disse analysene effekter av og tilpasning til klimaendringer, der bygger på scenarier, som forutser større klimaendringer og høyere temperaturstigninger. Den globale temperaturstigning på +2 grader, er et gjennomsnittstall, der dekker over regionale variasjoner. For Norden innebærer dette typisk at temperaturendringene forventes å bli høyere, jo lengre nordpå man beveger seg. Rapporten belyser sårbarhet og effekter for havnivå, landbruk, skogbruk, fiske, energi- og kraftproduksjon, energietterspørsel, bygg og anlegg, transport, turisme, naturulykker, urfolk, helse og biologisk mangefold.

Norwegian

.

Klimascenarier for Norden

Det har vært en raskt økende erkjennelse av at klimaet påvirkes av menneskelig aktivitet og at dette kan få alvorlige konsekvenser i overskuelig fremtid. Etter rapporten fra FNs Verdenskommisjon for miljø og utvikling i 1987 har klimaproblemet stått høyt på den politiske dagsorden internasjonalt. I løpet av bare sju år ble FNs rammekonvensjon for klimaendringer forhandlet fram og trådt i kraft. Den sikter mot å "stabilisere konsentrasjonene av drivhusgasser i atmosfæren på et nivå som forhindrer farlig menneskeskapt påvirkning av klimasystemet". Videre slår den fast at de industrialiserte landene må gå foran med å redusere utslippene av klimagasser. Etter ytterligere tre år med forhandlinger ble Kyotoprotokollen signert i 1997. Den forplikter industrilandene til å redusere sine utslipp av klimagasser med 5,2 % i forhold til 1990-nivå i løpet av 2008-2012.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error