1887

Best Available Technique

Buller från bergtäkter

image of Best Available Technique

På uppdrag av Nordiska ministerrådet har ÅFs experter inom ljud och vibrationer utvärderat bästa tillgängliga teknik (BAT-Best Available Technique) avseende buller från bergtäkter. Syftet är att visa hur bullerutbredningen kan variera från en bergtäkt beroende på val av maskinutrustning och tillämpning av bästa möjliga teknik. Riktvärden, villkor och mätmetoder är relativt lika i de Nordiska länderna, men skillnader finns. Analysen fokuserar på de ljudeffekter som olika maskiner och verksamheter ger upphov till, samt vad som normalt görs och kan beaktas i en bergtäkt för att minska bullerspridning till omgivningen. Resultatet visar att med tillämpning av bästa tillgängliga teknik (BAT) kan ljudutbredningen till omgivningen minskas betydligt. Avståndet från täkt till punkt i omgivningen där riktvärdet överskrids kan då halveras jämfört med den bullrigaste situationen. Detta innebär att området som överstiger riktvärdet, med rätt topografiska förutsättningar och tillämpning av BAT, kan minskas ned till en fjärdedel.

Swedish

.

Riktvärden för buller i de nordiska länderna

För tillståndsansökan tillämpas normalt riktvärdesnivåerna för nyetablerad industri enligt Naturvårdsverkets råd och riktlinjer RR 1978:5. Följande riktvärden gäller enligt grundtabellen 2.1 (nyetablering av industri): Buller från lastbilstransporter klassas som externt industribuller inom ett industriområde. Tunga transporter på täktvägar påverkar hus nära vägen, även långt från täkten, och hanteras som en följdverksamhet. Täkttransporter klassas som externt industribuller fram till anslutningspunkt vid det allmänna vägnätet. Angående buller från transporter utanför verksamhetsområdet skall det, enligt Naturvårdsverkets allmänna råd, bedömas utgående från gällande riktvärden för vägtrafikbuller.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error