1887

Best Available Technique

Buller från bergtäkter

image of Best Available Technique

På uppdrag av Nordiska ministerrådet har ÅFs experter inom ljud och vibrationer utvärderat bästa tillgängliga teknik (BAT-Best Available Technique) avseende buller från bergtäkter. Syftet är att visa hur bullerutbredningen kan variera från en bergtäkt beroende på val av maskinutrustning och tillämpning av bästa möjliga teknik. Riktvärden, villkor och mätmetoder är relativt lika i de Nordiska länderna, men skillnader finns. Analysen fokuserar på de ljudeffekter som olika maskiner och verksamheter ger upphov till, samt vad som normalt görs och kan beaktas i en bergtäkt för att minska bullerspridning till omgivningen. Resultatet visar att med tillämpning av bästa tillgängliga teknik (BAT) kan ljudutbredningen till omgivningen minskas betydligt. Avståndet från täkt till punkt i omgivningen där riktvärdet överskrids kan då halveras jämfört med den bullrigaste situationen. Detta innebär att området som överstiger riktvärdet, med rätt topografiska förutsättningar och tillämpning av BAT, kan minskas ned till en fjärdedel.

Swedish

.

Bästa tillgängliga teknik till bullerreducering från täkter

För en bergtäkt är det oftast borrning och krossning som är de dominerande bullerkällorna. Därför minskas bulleremissionen mest om man kan begränsa dessa källor. Generellt så ökar ljudnivån med större maskiner inom samma maskingrupp. Val av maskin och arbetskapacitet beror på vilka produktionsmål man har i täkten. Vissa maskintyper sticker dock ut där leverantörer erbjuder tystare produkter till samma kapacitet som de odämpade. I nedanstående text summeras bullerreducerande teknik som finns att tillgå för maskinell utrustning inom bergtäkt idag.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error