1887

Beskyttede havområder i Norden

image of Beskyttede havområder i Norden

Beskyttede havområder - engelsk Marine Protected Areas MPAs - er et almindeligt an-vendt værktøj i forbindelse med natur - og fiskeriforvaltning. Der findes en række forskellige definitioner på begrebet MPA. I nærværende rapport er MPA områder, der er underlagt en eller anden form for begrænsning i menneskelig aktivitet med det formål at beskytte flora og fauna. Rapporten beskriver forskellige former for beskyttede områder samt forsøger at klarlægge formål og opnåede resultater både indenfor generel naturforvaltning og indenfor fiske-riforvaltningen. I rapporten indgår også en redegørelse for de mest centrale internationale konventioner (HELCOM, OSPAR og Natura 2000) på området samt de nordiske landes arbejde med implementeringen af disse. En række nordiske eksempler bliver gennemgået bl.a. Norske dybvandskoraller, den svenske Gullmarfjord samt Limfjorden i Danmark. Herudover er der en gennemgang af anvendelsen af beskyttede områder i Nordsøen i forbindelse med fiskeriforvaltning - såkaldte fiskekasser. Rødspætte-, brislinge-, sperling- samt torskekasserne bliver gennemgået. Det anbefales, at etablering af beskyttede områder først gennemføres efter grundige over-vejelser af, hvad man ønsker at opnå, samt en grundig evaluering af mulighederne for både at nå de ønskede mål samt at kunne registrere de ønskede ændringer

Danish

.

Socioøkonomiske overvejelser

Socioøkonomiske overvejelser i forbindelse med oprettelsen af beskyttede områder drejer sig ofte om hvem, der skal begrænses i deres økonomiske aktivitet og dermed, hvem der skal betale. Ofte sættes der lighedstegn mellem et MPA og et lukket ’no-take’ område. Eksempler viser dog, at dette kan undgås ved at oprette zoner for udnyttelsen af et marint område. Det kan give nogle etablerings- vanskeligheder og omkostninger, men på længere sigt er det muligt at kombinere beskyttelse og økonomisk aktivitet. Som eksempel kan nævnes, at der i det kystnære fiskeri efter jomfruhummer i Skotland, blev oprettet zoner for passive (tejner) og aktive (trawl)redskaber. En interviewundersøgelse blandt de skotske fiskere lavet af de skotske myndigheder konkluderer, at denne positive særbehandling af tejnefiskeriet har fremmet værdien af fiskeriet ved at give bedre priser og bedre mulighed for markedsføring. Herudover fremhæver 92% af de adspurgte, at tejnefiskeriet er mere bæredygtigt, fordi det selekterer bedre (Fulton, 1998).

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error