1887

Beskyttede havområder i Norden

image of Beskyttede havområder i Norden

Beskyttede havområder - engelsk Marine Protected Areas MPAs - er et almindeligt an-vendt værktøj i forbindelse med natur - og fiskeriforvaltning. Der findes en række forskellige definitioner på begrebet MPA. I nærværende rapport er MPA områder, der er underlagt en eller anden form for begrænsning i menneskelig aktivitet med det formål at beskytte flora og fauna. Rapporten beskriver forskellige former for beskyttede områder samt forsøger at klarlægge formål og opnåede resultater både indenfor generel naturforvaltning og indenfor fiske-riforvaltningen. I rapporten indgår også en redegørelse for de mest centrale internationale konventioner (HELCOM, OSPAR og Natura 2000) på området samt de nordiske landes arbejde med implementeringen af disse. En række nordiske eksempler bliver gennemgået bl.a. Norske dybvandskoraller, den svenske Gullmarfjord samt Limfjorden i Danmark. Herudover er der en gennemgang af anvendelsen af beskyttede områder i Nordsøen i forbindelse med fiskeriforvaltning - såkaldte fiskekasser. Rødspætte-, brislinge-, sperling- samt torskekasserne bliver gennemgået. Det anbefales, at etablering af beskyttede områder først gennemføres efter grundige over-vejelser af, hvad man ønsker at opnå, samt en grundig evaluering af mulighederne for både at nå de ønskede mål samt at kunne registrere de ønskede ændringer

Danish

.

Konklusioner

En lang række undersøgelser har vist, at etableringen af MPA’er kan have en effekt på invertebrat-faunaen og på fisk med en ringe mobilitet, især fisk med tilknytning til hård bund: klippekyster, sten- og koralrev. Her vil MPA’er både sikre en høj diversitet, en stor biomasse og øgede individ-størrelser. En gennemgang af litteraturen om emnet har vist, at disse konklusioner oftest hviler på undersøgelser med mangelfuld statistisk design. Et stort antal undersøgelser indikerer dog, at de største effekter af MPA’er ses hos højere trofiske grupper som rovfisk, hvorimod effekterne er mindre på invertebratgruppen. I Norden er der få eksempler på, at etableringen af lukkede områder øger diversitet og biomasse. Undersøgelser i Gullmarsfjorden viste små effekter på specielt slangestjerner, og undersøgelser i Limfjorden har vist tydelige effekter på en række fastsiddende invertebrater som søpunge og søanemoner. Disse effekter er koblet sammen med en beskyttelse af bundsubstratet i de lukkede områder i Limfjorden. I eksemplerne fra Norge og Sverige, hvor man freder koralrev, foreligger der endnu ikke egentlige undersøgelser af fredningernes effekt, men der er dog ikke tvivl om, at disse lukninger vil få betydning for økosystemet.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error