1887

Beskyttede havområder i Norden

image of Beskyttede havområder i Norden

Beskyttede havområder - engelsk Marine Protected Areas MPAs - er et almindeligt an-vendt værktøj i forbindelse med natur - og fiskeriforvaltning. Der findes en række forskellige definitioner på begrebet MPA. I nærværende rapport er MPA områder, der er underlagt en eller anden form for begrænsning i menneskelig aktivitet med det formål at beskytte flora og fauna. Rapporten beskriver forskellige former for beskyttede områder samt forsøger at klarlægge formål og opnåede resultater både indenfor generel naturforvaltning og indenfor fiske-riforvaltningen. I rapporten indgår også en redegørelse for de mest centrale internationale konventioner (HELCOM, OSPAR og Natura 2000) på området samt de nordiske landes arbejde med implementeringen af disse. En række nordiske eksempler bliver gennemgået bl.a. Norske dybvandskoraller, den svenske Gullmarfjord samt Limfjorden i Danmark. Herudover er der en gennemgang af anvendelsen af beskyttede områder i Nordsøen i forbindelse med fiskeriforvaltning - såkaldte fiskekasser. Rødspætte-, brislinge-, sperling- samt torskekasserne bliver gennemgået. Det anbefales, at etablering af beskyttede områder først gennemføres efter grundige over-vejelser af, hvad man ønsker at opnå, samt en grundig evaluering af mulighederne for både at nå de ønskede mål samt at kunne registrere de ønskede ændringer

Danish

.

Internationale konventioner og aftaler

Bekymringen for menneskets indvirkning på havmiljøet er stigende. Fra at være en niche der blot optog få, er bevarelsen og beskyttelsen af havmiljøet et emne, der optager både regeringer såvel som internationale organisationer verden over. Beskyttelse af havmiljøet er derfor blevet en integreret del af mange kystnationers miljøprogrammer. Det gælder på et generelt plan samt på specifikke områder og arter. Resultatet er en bred vifte af politikker og programmer som f.eks. strategiske miljøvurderinger, anbefalinger af best practice, programmer til sikring af biodiversitet samt etableringen af beskyttede områder, der alle sigter mod at undgå antropogene påvirkninger og mod at bevare og genopbygge flora og fauna (Gubbay et al., 2002).

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error