1887

Arctic Tourism in Times of Change

Seasonality

image of Arctic Tourism in Times of Change

The seasonal nature of tourism is increasingly receiving the attention of various actors: tourism destination planners and economic development strategists at all levels, tour operators and the diverse businesses that significantly depend on tourism, and the host communities who negotiate tourism’s potential to have both positive and negative impacts. The research report at hand identifies and discusses four main perspectives on the issues of seasonal tourism in the Arctic: local community perspectives; employment and workforce issues; the Arctification of northern tourism; and global environmental change. These themes form the key issues around which the challenges and opportunities related to seasonality of tourism can be placed and worked with. Based on the discussion, the report outlines recommendations related to developing a thriving and sustainable tourism sector in Arctic Europe.

English

.

Sammanfattning

Säsongsturismen genomgår en omfattande förändring över hela den nordliga polarregionen och uppmärksammas alltmer av destinationsplanerare och ekonomiska utvecklingsstrateger på alla nivåer, av researrangörer och de många verksamheter som i hög grad livnär sig på turism och av de värdsamhällen och invånare som uppmäter turismens potential till att ha både positiva och negativa följder. Det finns fyra huvudperspektiv utifrån vilka säsongsturismen kan betraktas som ett problem i Arktis. För det första problematiseras säsongerna ur samhällssynpunkt när de leder till utbrändhet bland lokalbefolkningen, när kraven från en kapitalistisk ekonomilogik står i kontrast till rytmen hos livsstilsentreprenörer, när samhällen och miljöer måste svara an till högsäsongstrycket och när utflyttning och stängda serviceställen hindrar – eller förhöjer – den känsla av identitet och tillhörighet som slår sig till ro under lågsäsongen. För det andra har säsongerna, ur arbetskraftoch sysselsättningssynpunkt, en negativ påverkan på bilden av turismen som en sektor som kan erbjuda givande, långsiktiga jobb och stärker istället bilden av turismsysselsättningen som otrygg och lågutbildad. Säsongerna gör det svårt att anställa personer med högre kompetens och kapacitet och drar istället till sig arbetare som ofta saknar lojalitetskänsla för en plats, eller i alla fall för en särskild arbetsgivare på en plats. Retentionsproblemen leder i sin tur till höga kostnader kopplade till det outtömliga behovet av att utbilda nyanställda. Säsongerna kan avgöra vilken sorts och antalet investeringar som görs av myndigheter och kommuner på platser, till exempel gällande boende. För det tredje finns det globala processer som påverkar säsongsproblemen, såsom ”arktifiering”, som förstärker besökares föreställning om Arktis som en kall och snöig destination. Det pekar på en ignorans för de distinkta nordliga årstiderna och utgör ett hinder för utvecklingen av samhällsbaserad kulturell och kreativ turism. Slutligen handlar ett fjärde perspektiv om de beräknade effekterna av globala klimatförändringar, vilka tros förstärka säsongsaspekterna i Arktis och lägga om kursen för en redan känslig region tillsammans med dess kapacitet att utveckla motståndskraft.

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error