1887

Behov av nordiskt samarbete inom byggande och energi 

image of Behov av nordiskt samarbete inom byggande och energi 

Grontmij AB har kartlagt och analyserat behovet av ett ökat nordiskt samarbete kring byggande/byggnader och energi. Det konstateras att det finns ett behov av ökat samarbete och av mer kunskapsöverföring mellan byggmyndigheterna. En annan fråga som kommit upp i studien är om Norden bör samarbeta mer för att försöka få mer inflytande inom EU. Synen på detta bland aktörerna är emellertid splittrad. Vidare ser vissa aktörer ett behov av en samordning av FoU-insatserna, t.ex. att samordna forskningsinsatserna samt att öka det nordiska samarbetet kring teknikupphandling.

Swedish

.

Inledning

Energianvändningen i byggnader står för en stor andel av den samlade energianvändningen i de nordiska länderna. På EU-nivå finns lagar och regler som ställer krav på medlemsstater att införa minimikrav på energiprestanda för byggnader och att byggnaders energianvändning ska deklareras. Från 2021 ska alla nya byggnader i EU, enligt direktivet om byggnaders energiprestanda, vara s.k. nära-nollenergibyggnader. Vidare ställs, i energieffektiviseringsdirektivet, krav på medlemsländerna att utarbeta och regelbundet uppdatera långsiktiga nationella strategier för energieffektiviserande renovering av byggnader. Många aktörer i de nordiska länderna arbetar således med att öka energieffektiviteten i byggnader. Detta gäller både inom byggbranschen som bland beställare/byggherrar och det gäller också både offentliga och privata aktörer.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error