1887

Unga i arbete i Norden

Ungas väg mot etablering på arbetsmarknaden i de nordiska länderna

image of Unga i arbete i Norden

Under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet år 2013 har Sverige fördjupat det nordiska regeringssamarbetet kring några av de stora framtidsutmaningar som är gemensamma för Norden. En viktig framtidsutmaning är att få fler unga i arbete. Ungdomsarbetslösheten är en utmaning för samtliga nordiska länder, men erfarenheterna och åtgärderna skiljer sig åt. Under ordförandeskapsåret har det därför skett ett brett kunskapsutbyte mellan de nordiska länderna om hur ungdomars inträde i arbetslivet kan underlättas. En del i kunskapsutbytet om ungas arbetsmarknadssituation skedde under ett nordiskt arbetsmarknadsmöte den 16 maj 2013 i Stockholm. Vid mötet utbytte bl.a. de nordiska stats- och arbetsmarknadsministrarna erfarenheter och diskuterade ungdomars situation på arbetsmarknaden. Inför erfarenh etsutbytet på mötet togs ett statistiskt jämförande översiktsunderlag över ungas situation på arbetsmarkanden i de nordiska länderna fram. Denna rapport bygger på det bakgrundsmaterialet och i rapporten redovisas figurerna och tabeller.

Swedish

.

Unga 20–24 år

I Figur 13 redovisas ungas huvudsakliga aktivitet i utbildningssystemet och på arbetsmarknaden. I jämförelse med den yngre åldersgruppen är det en lägre andel som studerar, och en högre andel som är sysselsatt. Andelen arbetslösa och inaktiva har också ökat. Notera att arbetslösheten i figuren skiljer sig från den officiella definitionen enligt International Labour Organizations (ILO) på arbetslöshet dels genom att de arbetslösa som samtidigt studerar räknats bort och dels genom att antalet arbetslösa relateras till befolkningen i stället för till arbetskraften. Båda dessa faktorer sänker arbetslöshetsnivån jämfört bl.a. med Figur 19 som beskriver arbetslösheten och som bygger på ILO:s definitioner.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error