1887

Unga i arbete i Norden

Ungas väg mot etablering på arbetsmarknaden i de nordiska länderna

image of Unga i arbete i Norden

Under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet år 2013 har Sverige fördjupat det nordiska regeringssamarbetet kring några av de stora framtidsutmaningar som är gemensamma för Norden. En viktig framtidsutmaning är att få fler unga i arbete. Ungdomsarbetslösheten är en utmaning för samtliga nordiska länder, men erfarenheterna och åtgärderna skiljer sig åt. Under ordförandeskapsåret har det därför skett ett brett kunskapsutbyte mellan de nordiska länderna om hur ungdomars inträde i arbetslivet kan underlättas. En del i kunskapsutbytet om ungas arbetsmarknadssituation skedde under ett nordiskt arbetsmarknadsmöte den 16 maj 2013 i Stockholm. Vid mötet utbytte bl.a. de nordiska stats- och arbetsmarknadsministrarna erfarenheter och diskuterade ungdomars situation på arbetsmarknaden. Inför erfarenh etsutbytet på mötet togs ett statistiskt jämförande översiktsunderlag över ungas situation på arbetsmarkanden i de nordiska länderna fram. Denna rapport bygger på det bakgrundsmaterialet och i rapporten redovisas figurerna och tabeller.

Swedish

.

Sammanfattning

I denna rapport har situationen för unga i utbildning och på arbetsmarknaden i de olika nordiska länderna beskrivits med hjälp av olika statistiska mått. Ungdomar är nya på arbetsmarknaden och växlar oftare än vuxna mellan korta arbeten och korta perioder av arbetslöshet och studier och det återspeglas i statistiken. Ungdomar i Norden har hög studerandegrad relativt genomsnittet för OECD. Majoriteten av gymnasieungdomarna i nordens länder fullföljer också gymnasiet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error