1887

Unga i arbete i Norden

Ungas väg mot etablering på arbetsmarknaden i de nordiska länderna

image of Unga i arbete i Norden

Under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet år 2013 har Sverige fördjupat det nordiska regeringssamarbetet kring några av de stora framtidsutmaningar som är gemensamma för Norden. En viktig framtidsutmaning är att få fler unga i arbete. Ungdomsarbetslösheten är en utmaning för samtliga nordiska länder, men erfarenheterna och åtgärderna skiljer sig åt. Under ordförandeskapsåret har det därför skett ett brett kunskapsutbyte mellan de nordiska länderna om hur ungdomars inträde i arbetslivet kan underlättas. En del i kunskapsutbytet om ungas arbetsmarknadssituation skedde under ett nordiskt arbetsmarknadsmöte den 16 maj 2013 i Stockholm. Vid mötet utbytte bl.a. de nordiska stats- och arbetsmarknadsministrarna erfarenheter och diskuterade ungdomars situation på arbetsmarknaden. Inför erfarenh etsutbytet på mötet togs ett statistiskt jämförande översiktsunderlag över ungas situation på arbetsmarkanden i de nordiska länderna fram. Denna rapport bygger på det bakgrundsmaterialet och i rapporten redovisas figurerna och tabeller.

Swedish

.

Lagstiftning kring tidsbegränsade anställningar

“Den nordiska arbetsmarknadsmodellen” används ofta som en sammanfattande benämning på en uppsättning arbetsmarknadsrelaterade institutioner i norden hög facklig organiseringsgrad och kollektivavtalstäckning, generös arbetslöshetsersättning och frånvaro av direkt statlig inblandning i lönebildningen. Arbetsmarknaden är reglerad genom kollektivavtal i de nordiska länderna. Det innebär att löner och anställningsvillkor bestäms genom kollektiva överenskommelser mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer. I de nordiska länderna, med undantag av Norge, är den fackliga organisationsgraden hög. I Sverige är ca 80 procent av löntagarna medlemmar i fackliga organisationer medan ca 50 procent av löntagarna i Norge är organiserade. En förklaring till den lägre organisationsgraden i Norge är att arbetslöshetsförsäkringen är obligatorisk i Norge. I Danmark, Finland och Sverige är arbetslöshetsförsäkringen länkad till fackföreningar. Det är dock möjligt att vara försäkrad mot arbetslöshet utan att vara medlem i en fackförening.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error