1887

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden

Reguleringer, strategier og realiteter

image of Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden

I denne rapport præsenteres resultaterne fra et nordisk samarbejdsprojekt om rekruttering af kompetencearbejdskraft til Norden fra lande uden for EU/EØS-området. I rapporten redegøres der for de nationale lovreguleringer i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og for udviklingen i regelværket gennem de sidste ti år. Studiet har haft særlig fokus på indvandring og rekruttering af ingeniører fra tredjelande, samt på nationale og nordiske udfordringer i arbejdsindvandringspolitikken. En vigtig baggrund for projektet har også været et ønske om at styrke den nordiske dimension i udviklingen af arbejdsindvandringspolitikken og bidrage til en videreudvikling af samarbejdet mellem de nordiske ingeniørorganisationer, relevante arbejdsgiverorganisationer og nordiske forskere.

Norwegian

.

Nordiske udfordringer I arbejdsindvandringspolitikken for kvalificeret arbejdskraft (in Danish)

I de forudgående kapitler er de sidste 10 års arbejdsindvandringspolitik for kvalificeret arbejdskraft fra tredjelande blevet gennemgået i forhold til Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island med særlig henblik på rekruttering af ingeniører. I dette afsluttende kapitel vender vi os nu mod den komparative analyse. De vigtigste ligheder og forskelle mellem de nordiske lande analyseres i forhold til både regler, strategi og realiteter I rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft fra tredjelande til Norden. Udgangspunktet er således de gældende regler. Strategi omhandler institutioner og andre typer af initiativer, der er bygget op i relation til reguleringen og realiteterne af den faktiske indvandring af højtkvalificeret arbejdskraft fra tredjelande. For hvert afsnit peges der afslutningsvis på særlige udfordringer for arbejdsindvandringspolitikken i de nordiske lande, og koordinerings- og samarbejdsmuligheder mellem de nordiske lande diskuteres. Endelig er der tilføjet et afsnit, der diskuterer andre perspektiver på arbejdsindvandringspolitik, som ikke direkte vedrører regler eller politisk strategi. Samlet kan dette kapitel forhåbentligt danne baggrund for videre diskussion om behovet for rekruttering af arbejdskraft fra tredjelande til Norden og måden, hvorpå rekrutteringen kan blive et positivt bidrag til de nationale arbejdsmarkeder.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error