1887

Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte 2011

Ökat behov av nordisk samverkan i en föränderlig omvärld

image of Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte 2011

Den här rapporten är en dokumentation av det nordiska arbetslöshetsförsäkringsmötet som hölls i Sverige den 9-10 juni 2011. Rapporten innehåller också bilaga med redovisningar för de nordiska ländernas arbetslöshetsförsäkringssystem med några nyckeltal för åren 2009 och 2010. Nordiska möten om arbetslöshetsförsäkring arrangeras vartannat år och planeras gemensamt i den permanenta kommittén med representanter för berörda myndigheter och organisationer i de nordiska länderna. Mötena erhåller ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet. Årets tema var ”Ökat behov an nordisk samverkan i en föränderlig omvärld”. Mötet inleddes med en föreläsning om globaliseringen och dess effekter på de nordiska social- och arbetslöshetsförsäkringssystemen. Det andra föreläsningstemat handlade om arbetet för fler rätta utbetalningar. Föreläsningarna följdes upp i fem seminarier som hade följande rubriker:

• Nordiskt erfarenhetsutbyte – kan bättre samverkan i Norden bidra till fler rätta utbetalningar.

• De nya EU-förordningarnas bestämmelser om bättre samverkan mellan de nordiska institutionerna och utvecklingen av EESSI.

• Den ekonomiska krisens effekter på migrationen i Norden och dess konsekvenser på effektiviteten och kvalitén på ärendehanteringen.

• Nordiska erfarenheter av ett år med de nya EU-förordningarna.

• Arbetsmarknadspolitiska strategier i Norden för utsatta grupper och branscher.

Swedish

.

Landrapport för Finland

I Finland finns två parallella arbetslöshetsförsäkringssystem, det obligatoriska och det frivilliga. Alla de som förvärvsarbetar omfattas av den obligatoriska försäkringen, medan de som är medlemmar i en arbetslöshetskassa därutöver omfattas av den frivilliga försäkringen. Den obligatoriska försäkringen (grunddagpenning) sköts av Folkpensionsanstalten och den frivilliga försäkringen (inkomstrelaterad dagpenning) av arbetslöshetskassorna. Den som inte har rätt till arbetslöshetsersättning kan dock ha rätt till arbetsmarknadsstöd som är behovsprövat, utom för arbetslösa som deltar i vissa sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error