1887

Nordiska länders insatser mot ungdomsarbetslöshet - kartläggning och analys

image of Nordiska länders insatser mot ungdomsarbetslöshet - kartläggning och analys

Rapporten, som är utarbetad av Ramböll, Sverige, på vägnar av Nordiska ministerrådet för Arbetsliv samt Nordiske Ministerrådet för Utbildning och Forskning, kartlägger de fem nordiska ländernas tilltag i förhållande till ungdomsarbetslösheten på både arbetsmarknads- och utbildningsområdet och analyserar tilltagen i förhållande till de gemensamma kort- och långsiktiga utmaningarna som de nordiska länderna står inför. Utifrån analysen pekas det på några genomgående drag av goda exempel från de nordiska länderna.

Swedish

.

Sammanfattande analys

Detta avslutande avsnitt börjar med en övergripande beskrivning av de största utmaningarna som de fem länderna har stått inför och förväntas stå inför när det gäller ungdomsarbetslöshet. Därefter diskuteras och jämförs insatser i de fem länderna för att bemöta ungdomsarbetslösheten till följd av den ekonomiska krisen. I det därefter följande avsnittet görs en sammanfattning gällande insatser för unga med fokus på att utöka arbetskraftsutbudet i ljuset av den förväntade framtida arbetskraftsbristen, för att sedan lyfta hur de olika länderna fokuserar på olika målgrupper inom gruppen ungdomar, framförallt gällande så kallade ”unga utanför”. Kapitlet avslutas med en diskussion kring goda exempel och lärdomar som framkommit i studien.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error