1887

Nordiska länders insatser mot ungdomsarbetslöshet - kartläggning och analys

image of Nordiska länders insatser mot ungdomsarbetslöshet - kartläggning och analys

Rapporten, som är utarbetad av Ramböll, Sverige, på vägnar av Nordiska ministerrådet för Arbetsliv samt Nordiske Ministerrådet för Utbildning och Forskning, kartlägger de fem nordiska ländernas tilltag i förhållande till ungdomsarbetslösheten på både arbetsmarknads- och utbildningsområdet och analyserar tilltagen i förhållande till de gemensamma kort- och långsiktiga utmaningarna som de nordiska länderna står inför. Utifrån analysen pekas det på några genomgående drag av goda exempel från de nordiska länderna.

Swedish

.

Inledning

Ungdomar är särskilt utsatta vad gäller möjligheten att få och behålla ett arbete. De bakomliggande faktorerna till höga nivåer av ungdomsarbetslöshet skiljer sig något åt mellan de nordiska länderna, men en gemensam factor som försvårar etableringsmöjligheterna är ungdomarnas bristfälliga arbetslivserfarenhet. Den svaga förankringen på arbetsmarknaden får särskilda konsekvenser i en lågkonjunktur – när efterfrågan på arbetskraft minskar, arbetslösheten ökar och konkurrensen om lediga arbeten därav tätnar, drabbas ofta grupper som är svagt etablerade på arbetsmarknaden.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error