1887

Nordisk Pendlingskarta

Delrapport 4 - Sverige och Finland

image of Nordisk Pendlingskarta

Statistiska redovisningar över den nordiska arbetsmarknaden har i huvudsak byggt på sammanställningar av nationella data. Med projektet ”Nordisk pendlingskarta” har de fyra nordiska statistikmyndigheterna fått möjlighet att gå vidare och även sambearbeta data. Projektets syfte har varit att beskriva den gränsöverskridande arbetsmarknaden under 2001. Denna delrapport beskriver utbytet mellan Sverige och Finland och redovisar antalet löneinkomsttagare samt hur många av dem som haft sin huvudsakliga löneinkomst i grannlandet och därför klassificeras som arbetspendlare över riksgräns. De summerade löneinkomsterna ger också en bild av gränspendlingens betydelse. Projektet Nordisk pendlingskarta 2001 genomförs i samverkan mellan Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån i Sverige, Statistisk Sentralbyrå i Norge och Statistikcentralen i Finland. Projektet omfattar fyra avsnitt avseende pendling mellan Sverige och Norge, Danmark och Sverige, Norge och Danmark samt Sverige och Finland, Resultaten kommer att sammanfattas i en huvudrrapport som presenteras i början av 2005.

Swedish

.

Sammandrag

I denna rapport redovisas rörligheten mellan den finska och den svenska arbetsmarknad i form av arbetsströmmar över riksgräns mellan de båda länderna. Rörligheten redovisas i rapporten dels som antalet löntagare, dels som antalet arbetspendlare över riksgräns. Med löntagare avses personer som erhållit någon form av löneutbetalning i grannlandet. Med arbetspendlare avses personer som har sin huvudsakliga löneinkomst i det land de pendlar till. I rapporten redovisas även lönesummans storlek för de olika grupperna. Lönesumman står för det summerade beloppet av utbetalda löner enligt arbetsgivarnas kontrolluppgifter eller motsvarande för grupper av människor som bor i t.ex. en kommun. Redovisningen av lönesumman syftar till att ge en bild av den ekonomiska betydelsen av den gränsöverskridande verksamheten i stort. I tabeller där det förekommer både svenska och finska löneinkomster så är euron omräknad till svenska kronor.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error