1887

Nordisk Pendlingskarta

Delrapport 4 - Sverige och Finland

image of Nordisk Pendlingskarta

Statistiska redovisningar över den nordiska arbetsmarknaden har i huvudsak byggt på sammanställningar av nationella data. Med projektet ”Nordisk pendlingskarta” har de fyra nordiska statistikmyndigheterna fått möjlighet att gå vidare och även sambearbeta data. Projektets syfte har varit att beskriva den gränsöverskridande arbetsmarknaden under 2001. Denna delrapport beskriver utbytet mellan Sverige och Finland och redovisar antalet löneinkomsttagare samt hur många av dem som haft sin huvudsakliga löneinkomst i grannlandet och därför klassificeras som arbetspendlare över riksgräns. De summerade löneinkomsterna ger också en bild av gränspendlingens betydelse. Projektet Nordisk pendlingskarta 2001 genomförs i samverkan mellan Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån i Sverige, Statistisk Sentralbyrå i Norge och Statistikcentralen i Finland. Projektet omfattar fyra avsnitt avseende pendling mellan Sverige och Norge, Danmark och Sverige, Norge och Danmark samt Sverige och Finland, Resultaten kommer att sammanfattas i en huvudrrapport som presenteras i början av 2005.

Swedish

.

Rörlighet från Sverige till Finland

I detta kapitel beskrivs pendlingsflödet från Sverige till Finland år 2001. Populationen omfattar de personer som i slutet av år 2001 stadigvarande bor i Sverige och som under år 2001 fått löneinkomster från Finland. I rapporten och i tabellerna indelas personerna i två grupper: löneinkomsttagare och arbetspendlare. Dessa två begrepp har beskrivits mer ingående i stycke 1 och i bilaga 1.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error