1887

Nordisk Pendlingskarta 2009

Baserat på senaste statistiken från 2006

image of Nordisk Pendlingskarta 2009

Nordisk pendlingskarta 2009 Baserat på senaste statistiken från 2006 Nordisk pendlingskarta redovisar pendling mellan de nordiska länderna. Syftet är att ge en bild över rörligheten på den nordiska arbetsmarknaden. Årets utgåva är den fjärde i sitt slag som har tagits fram av de nordiska statistikmyndigheterna på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Nytt i denna rapport Under 2006 ökade pendlingen mellan de nordiska länderna med 8000 personer till drygt 44 000 arbetspendlare. Svenskarna stod för den klart delen av ökningen. För den resterande ökningen stod danskar och finländare till Sverige. Sedan den första mätningen av den nordiska arbetspendlingen 2001 har den totala arbetspendlingen ökat med cirka 50 procent. Pendlingen från Sverige till Danmark står för den klart största andelen. Köpenhamns kommun och Oslo kommuner hade den största inpendlingen från grannländerna. Inpendlingen från Sverige dominerade stort. Ett tredje intressant gränsområde är Tornedalen, där Haparanda kommun i Sverige tillhörde Torneå-Kemi lokala arbetsmarknad.

Swedish

.

Lokala arbetsmarknader över riksgräns

I ett gränsregionalt perspektiv är det intressant att studera om det finns lokala arbetsmarknader som sträcker sig över en riksgräns. Förutsättningarna för sammanhållna lokala arbetsmarknader i de fyra stora nordiska länderna skiljer sig åt beroende på olikheter i deras befolknings- och kommunstruktur. Finland och Norge har många befolkningsmässigt små kommuner som är relativt ytstora. Danmark har befolkningsmässigt stora kommuner på en liten yta och Sverige har befolkningsmässigt sett stora kommuner på en stor yta. Trots dessa problem har vi inom ramen för Nordisk pendlingskarta beräknat lokala arbetsmarknader med utgångspunkt från ett gränslöst Norden för att undersöka om det finns lokala arbetsmarknader som sträcker sig över riksgräns.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error