1887

Internationaliseringen av de nordiska arbetsmarknaderna och dess konsekvenser för arbetskraftsefterfrågan

image of Internationaliseringen av de nordiska arbetsmarknaderna och dess konsekvenser för arbetskraftsefterfrågan

Två centrala förändringar i den internationella ekonomin är potentiellt betydelsefulla ur ett nordiskt arbetsmarknadsperspektiv: utvidgningen av EU till att omfatta de tidigare planekonomierna i central- och öst-Europa och integrationen av de stora och starkt växande ekonomierna i öst-Asien. En annan ändring som samtidigt ägt rum är den ökade fragmenteringen av företagens värdekedjor som inneburit en snabbt växande handel med mellanprodukter. Det saknas inte bud på hur dessa utvecklingsförlopp påverkar arbetsmarknaden, här finns hela spektret från mycket dystra hotbilder till rosenröda skönmålerier. I denna rapport ges en översikt av det forskningsbaserade kunskapsläget rörande effekterna av internationaliseringen på sysselsättning, arbetskraftsefterfrågans struktur samt löner. Vidare sammanfattar den centrala resultat från ett projektet "Internationaliseringen av de nordiska arbetsmarknaderna och dess konsekvenser för arbetskraftsefterfrågan" som mera specifikt ser på vilka konsekvenserna har varit i de nordiska länderna. Rapporten behandlar emellertid inte enbart vad som sker med sysselsättning och löner som en konsekvens av utflyttning av produktion och andra aktiviteter till andra länder men även hur de nordiska arbetsmarknaderna påverkats av att de också internationaliseras via ett starkt växande utländskt ägande av näringslivet. Några eksempel på frågor denna tendens aktualiserar är: Innebär den ökade internationaliseringen på hemmaplan högre löner, större löneskillander, ökad osäkerhet i anställningarna, att också de inhemska företagen blir mera produktiva?

Swedish

.

Mycket kort om vad ekonomisk teori säger

Det är på sin plats att inledningsvis konstatera att de flesta ekonomiska analyser av utflyttning har fokuserat på företagens beslut om produktionens lokalisering och om hur företaget skall organisera sina aktiviteter; för en typisk teori-översikt, se Spencer (2005). Det finns avsevärt mindre analyser av utflyttningarnas välfärdseffekter. Detta återspeglar många ekonomers syn på utflyttning som blott en ny form av internationell handel. Liksom lekmän, och politiker i synnerhet, inser även ekonomer att ökad handel nog skapar vinnare och förlorare men till skillnad från lekmännen poängterar de att den också skapar ökad välfärd som en följd av högre produktivitet och större inkomster totalt sett. Argumenten för frihandel är dock rätt subtila och kan inte sammanfattas på en dekal som får plats en normal personbils bakruta.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error