1887

Internationaliseringen av de nordiska arbetsmarknaderna och dess konsekvenser för arbetskraftsefterfrågan

image of Internationaliseringen av de nordiska arbetsmarknaderna och dess konsekvenser för arbetskraftsefterfrågan

Två centrala förändringar i den internationella ekonomin är potentiellt betydelsefulla ur ett nordiskt arbetsmarknadsperspektiv: utvidgningen av EU till att omfatta de tidigare planekonomierna i central- och öst-Europa och integrationen av de stora och starkt växande ekonomierna i öst-Asien. En annan ändring som samtidigt ägt rum är den ökade fragmenteringen av företagens värdekedjor som inneburit en snabbt växande handel med mellanprodukter. Det saknas inte bud på hur dessa utvecklingsförlopp påverkar arbetsmarknaden, här finns hela spektret från mycket dystra hotbilder till rosenröda skönmålerier. I denna rapport ges en översikt av det forskningsbaserade kunskapsläget rörande effekterna av internationaliseringen på sysselsättning, arbetskraftsefterfrågans struktur samt löner. Vidare sammanfattar den centrala resultat från ett projektet "Internationaliseringen av de nordiska arbetsmarknaderna och dess konsekvenser för arbetskraftsefterfrågan" som mera specifikt ser på vilka konsekvenserna har varit i de nordiska länderna. Rapporten behandlar emellertid inte enbart vad som sker med sysselsättning och löner som en konsekvens av utflyttning av produktion och andra aktiviteter till andra länder men även hur de nordiska arbetsmarknaderna påverkats av att de också internationaliseras via ett starkt växande utländskt ägande av näringslivet. Några eksempel på frågor denna tendens aktualiserar är: Innebär den ökade internationaliseringen på hemmaplan högre löner, större löneskillander, ökad osäkerhet i anställningarna, att också de inhemska företagen blir mera produktiva?

Swedish

.

Bakgrund

Globalisering och internationalisering har blivit något av nyckelord i diskussionen om centrala samhällsfrågor under de senaste åren. Europa befinner sig mitt i en process som syftar till en ytterligare ekonomisk och politisk integration samtidigt som de östasiatiska länderna med Kina i spetsen med hjälp av stark ekonomisk tillväxt blir allt viktigare spelare på världsmarknaderna. De dystra hotbilderna som tecknades för blott ett antal år sedan synes dock ha fått gett vika för en mera nyanserad syn på de utmaningar de utvecklade marknadsekonomierna står inför. Detta kan emellertid till en del också bero på det utomordentligt goda konjunkturläge som kännetecknat ekonomierna i de nordiska länderna; faran för utflyttning av arbetsplatser upplevs givetvis som ett mindre problem i en situation där flera arbetsmarknader de facto präglas av en växande arbetskraftsbrist.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error