1887

Europa og den nordiske aftalemodel

Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret

image of Europa og den nordiske aftalemodel

Et af de særlige træk ved de nordiske lande er, at fastlæggelsen af løn- og arbejdsvilkår i vidt omfang er overladt til forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter. Formålet med denne rapport er at belyse en række af de udfordringer, som de arbejdsretlige systemer i de nordiske lande står over for i mødet med et stadig mere veludviklet europæisk retssystem. Den første del af rapporten er udarbejdet af rapportens redaktør professor, dr. jur. Jens Kristiansen fra Københavns Universitet og fokuserer på en række af de generelle udfordringer, som de europæiske regler og retsafgørelser stiller de arbejdsretlige systemer i de nordiske lande over for. Rapportens anden del er udarbejdet af forskellige repræsentanter for arbejdsgiver- og lønmodtagerforeninger i de nordiske lande og belyser nogle af de udfordringer, som arbejdsmarkedets parter oplever i mødet med det europæiske retssystem.

Danish

.

Finska TSN-YTN-målet med några nationella, nordiska och europeiska reflektioner (in Swedish)

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) meddelade sitt avgörande i de förenade finska målen C-512/11 TSN och C-513/11 YTN den 13 februari 2014. De två finska fackliga organisationerna TSN (Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation) och YTN (De högre tjänstemännen) drev de båda målen i den finska arbetsdomstolen. Båda gällde rätten till ersättning under ny mammaledighet, enligt respektive nationellt kollektivavtal. De berörda kvinnliga arbetstagarna gick till ny mammaledighet från obetald föräldraledighet och deras arbetsgivare vägrade då betala den ersättning för mammaledighet som finns inskriven i deras respektive kollektivavtal. Villkoren för sådan ersättning i de båda kollektivavtalen tolkades och tillämpades av arbetsgivaren som att kvinnan måste återgå i arbete före den nya mammaledigheten för att ha rätt till mammapeng. EUdomstolen fann att ett sådant villkor inte är förenligt med EU:s direktiv 96/34 om föräldraledighet. De fackliga organisationerna vann alltså dessa mål, vilka också bör diskuteras med utgångspunkt från den sociala dialogen och kollektivavtal i nationellt, nordiskt och europeiskt avseende. I detta sammanhang är också samspelet mellan lag och kollektivavtal av betydelse. Vidare ställs vi i dessa mål inför problemen med tänjbarheten i förfarandet med förhandsavgörande i EU-domstolen och effekten av tolkning av unionsrätten.

Danish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error