1887

Et arbeidsmarked for alle?

En dokumentanalyse av de nordiske landenes jobbstrategier

image of Et arbeidsmarked for alle?

Uansett konjunktursituasjonen har personer med funksjonsnedsettelser en svakere stilling på arbeidsmarkedet enn andre arbeidssøkere. I ”Et arbeidsmarked for alle?”sammenlignes strategier for å øke sysselsettingen blant personer med funksjonsnedsettelser i de nordiske landene. Rapporten beskriver og analyserer de nordiske landenes jobbstrategier for personer med funksjonsnedsettelse. Den belyser forskjeller og likheter mellom landene i valg av tiltak i de nærmeste årene. Alle strategiene, med unntak av den norske, tar utgangspunkt i FN-konvensjonen for personer med funksjonsnedsettelse. Manglende inkludering av personer med funksjonsnedsettelse er en felles nordisk utfordring. Bedre evalueringer, utveksling av erfaring og resultater vil kunne bidra til å utvikle arbeidsmarkedspolitikken for personer med funksjonsnedsettelse. Nordens Välfärdscenter er et ressurs- og kompetansesenter med fokus på sosiale og velferdspolitiske spørsmål i et nordisk perspektiv. Nordens Välfärdscenter er en institusjon under Nordisk Ministerråd.

Norwegian

.

Innledning

Arbeidsmarkedsinkludering av personer med funksjonsnedsettelse er et politisk område i utvikling i alle de nordiske landene. Andelen eldre vokser i de nordiske landene, færre skal forsørge flere, noe som utfordrer velferdssystemene. Økende press på velferdsstatlige ordninger og framtidig mangel på arbeidskraft gjør det mer påkrevet å finne frem til tiltak som kan øke deltagelsen for personer med funksjonsnedsettelse. Den internasjonale finanskrisen har ytterligere forsterket dette behovet. Arbeidskraft er en avgjørende ressurs for samfunnet, men arbeidsdeltagelse er også av stor betydning for den enkelte. Arbeid gir identitet, bidrar til økonomisk selvstendighet og sosial tilhørighet.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error