1887

Et arbeidsmarked for alle?

En dokumentanalyse av de nordiske landenes jobbstrategier

image of Et arbeidsmarked for alle?

Uansett konjunktursituasjonen har personer med funksjonsnedsettelser en svakere stilling på arbeidsmarkedet enn andre arbeidssøkere. I ”Et arbeidsmarked for alle?”sammenlignes strategier for å øke sysselsettingen blant personer med funksjonsnedsettelser i de nordiske landene. Rapporten beskriver og analyserer de nordiske landenes jobbstrategier for personer med funksjonsnedsettelse. Den belyser forskjeller og likheter mellom landene i valg av tiltak i de nærmeste årene. Alle strategiene, med unntak av den norske, tar utgangspunkt i FN-konvensjonen for personer med funksjonsnedsettelse. Manglende inkludering av personer med funksjonsnedsettelse er en felles nordisk utfordring. Bedre evalueringer, utveksling av erfaring og resultater vil kunne bidra til å utvikle arbeidsmarkedspolitikken for personer med funksjonsnedsettelse. Nordens Välfärdscenter er et ressurs- og kompetansesenter med fokus på sosiale og velferdspolitiske spørsmål i et nordisk perspektiv. Nordens Välfärdscenter er en institusjon under Nordisk Ministerråd.

Norwegian

.

Forord

«Prosjektet for Inkludering av utsatte grupper i arbeidsmarkedet i de nordiske landene» inngår som ett av syv prosjekter under «Globaliseringsinitiativet om Sunnhet og Velferd» som er satt i gang under Nordisk Ministerråd (NMR) i 2009. Programmet er treårig (2010–2012). Prosjektet er forankret under nordisk embetsmannskomite for sosialpolitikk (EK-S), og med embetsmannskomiteene for henholdsvis arbeidsmarkedspolitikk (EK-A) og utdanningspolitikk (EK-U) som viktigste interessenter. Til prosjektet er det knyttet en referansegruppe som er oppnevnt av EK-S og EK-A, med deltakere fra hvert av de fem nordiske landene pluss en person fra EK-A.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error