1887

Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen

Mobilitet, virkninger og utfordringer

image of Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen

To år etter EU-utvidelsen har det tegnet seg et visst mønster i arbeidsvandringene fra de nye EU-landene til Norden. Den individuelle arbeidsmigrasjonen er økende, men varierer sterkt mellom de nordiske landene. Arbeidsmobiliteten knyttet til tjenesteyting har også økt kraftig og synes i viktige sektorer å være høyere enn den ordinære arbeidsmigrasjonen. Med sterk vekst og gryende knapphet på arbeidskraft har den økte arbeidsinnvandringen bidratt positivt til økonomien og arbeidsmarkedene i Norden, men også reist nye utfordringer når det gjelder regulering, håndheving og kontroll av vilkårene for utstasjonerte arbeidstakere. På europeisk plan er implementeringen av EUs utstasjoneringsdirektiv 96/71/EC under evaluering, Laval/Vaxholmsaken er til behandling i EF-domstolen og forslaget til tjenestedirektiv reiser spørsmål om vilkårene for kontroll med arbeidsvilkårene for tjenesteytere. Samtidig har flere nordiske og andre europeiske land opphevet overgangsordningene for individuelle arbeidstakere, og mange land har signalisert en gradvis utfasing fram til 2009. Også dette vil stille deler av nordisk arbeidsliv overfor nye oppgaver med å sikre like vilkår for utenlandske arbeidstakere. Formålet med denne rapporten er å oppsummere utviklingen i de nordiske arbeidsmarkedene de to første årene etter EU-utvidelsen, og peke på noen av de sentrale utfordringene de nordiske arbeidslivsmodellene står overfor i det åpne europeiske arbeidsmarkedet. Rapporten er laget på grunnlag av samarbeidet i en kontaktgruppe nedsatt av Arbeidsmarkedsutvalget under Nordisk Ministerråd, og er skrevet at Jon Erik Dølvik og Line Eldring (Fafo), som har koordinert kontaktgruppens arbeid.

Norwegian

.

Sammendrag

To år etter EU-utvidelsen har det tegnet seg et visst mønster i arbeidsvandringene fra de nye EU-landene til Norden. Den individuelle arbeidsmigrasjonen har variert sterkt mellom de nordiske landene, men fortsetter å øke. Ved å dekke økende behov for arbeidskraft, har arbeidsinnvandringen bidratt til økt vekst i produksjon og sysselsetting, dempet pris- og renteutvikling, og utvidet handlefriheten i den økonomiske politikken. Veksten i arbeidsinnvandring har vært sterkest i Norge og på Island, mens Sverige og Finland har sett en viss nedgang i den registrerte migrasjonen. Det er ikke registrert tegn til sosial turisme. Arbeidsmobiliteten knyttet til tjenesteyting har økt kraftig og synes i viktige sektorer klart større enn den ordinære arbeidsmigrasjonen. Dette har reist nye utfordringer når det gjelder regulering, håndheving og kontroll.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error