1887

Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping

En nordisk pilotstudie

image of Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping

I kjølvannet av EU-utvidelsene i 2004 og 2007 har alle de nordiske landene møtt nye utfordringer når det gjelder å opprettholde anstendige arbeids- og lønnsvilkår for arbeidsinnvandrere og utstasjonerte arbeidstakere. I hele Norden spiller arbeidstilsynene en sentral, men varierende rolle når det gjelder bekjempelsen av det som i mange sammenhenger betegnes som ”sosial dumping” av utenlandsk arbeidskraft. På tross av at de nordiske landene møter beslektede utfordringer på dette området, har det manglet en samlet oversikt og kunnskap om forskjellene i reguleringssystemer, kontrollregimer, arbeidstilsynenes virkemidler, organisering og tilsynsstrategier. I denne rapporten presenteres resultatene fra et pilotprosjekt og en første kartlegging av tilsynenes virksomhet på dette krevende området. Formålet er å gi en oversikt, samt å bidra til en videre debatt og analyse av betingelsene for effektiv kontroll og håndheving innenfor ulike reguleringsregimer, samt virkningene disse har i forhold til å bekjempe sosial dumping.

Norwegian

.

Summary (in English)

In the wake of EU enlargement to Central and Eastern Europe in 2004 and 2007, the Nordic countries have experienced new challenges when it comes to securing decent work and wages for labour migrants and posted workers. The Nordic labour inspectorates are facing similar challenges, and play a central, but varying role, when it comes to combating ‘social dumping’ of foreign labour. Due to these challenges, there is a need for both an overview and more knowledge on the differences in the regulatory systems, control mechanisms and the national labour inspectorates tools, organisation, mandate and strategies when it comes to target the challenges related to the influx of foreign labour and companies in the national labour markets. The report presents the results from a pilot study that mapped the labour inspectorates efforts in this demanding field. The purpose is to give an overview and to contribute to further debates and analysis of the preconditions for efficient control and enforcement within different regulatory regimes, and the possible effect when it comes to securing a decent working life for mobile workers.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error