1887

Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping

En nordisk pilotstudie

image of Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping

I kjølvannet av EU-utvidelsene i 2004 og 2007 har alle de nordiske landene møtt nye utfordringer når det gjelder å opprettholde anstendige arbeids- og lønnsvilkår for arbeidsinnvandrere og utstasjonerte arbeidstakere. I hele Norden spiller arbeidstilsynene en sentral, men varierende rolle når det gjelder bekjempelsen av det som i mange sammenhenger betegnes som ”sosial dumping” av utenlandsk arbeidskraft. På tross av at de nordiske landene møter beslektede utfordringer på dette området, har det manglet en samlet oversikt og kunnskap om forskjellene i reguleringssystemer, kontrollregimer, arbeidstilsynenes virkemidler, organisering og tilsynsstrategier. I denne rapporten presenteres resultatene fra et pilotprosjekt og en første kartlegging av tilsynenes virksomhet på dette krevende området. Formålet er å gi en oversikt, samt å bidra til en videre debatt og analyse av betingelsene for effektiv kontroll og håndheving innenfor ulike reguleringsregimer, samt virkningene disse har i forhold til å bekjempe sosial dumping.

Norwegian

.

Norge

Etter EU-utvidelsen i 2004 ble det tidlig klart at Norge var en attraktiv destinasjon for arbeidsinnvandrere og tjenesteytere fra øst. I løpet av de første tre årene etter utvidelsen ble det i Norge registrert flere arbeidssøkere fra de nye medlemslandene enn i de andre nordiske landene til sammen. I tillegg kom et betydelig antall utsendte arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. På tross av at Norge innførte en overgangsordning som satte “norsk lønn” og tilnærmet heltidsarbeid som krav for å få arbeidstillatelse, kom temaene sosial dumping og lavlønnskonkurranse raskt på dagsordenen. Dette skyldtes dels at det var mange omgåelser av reglene i overgangsordningen og dels at overgangsordningene ikke gjaldt for arbeidstakere som kom via tjenesteyting eller utstasjonering. Situasjonen medførte mange bekymringsmeldinger om urovekkende forhold for arbeidsinnvandrere fra tilsynsinspektører og fagforeninger – og også fra arbeidsgiversiden i bransjer som ble eksponert for lavlønnskonkurranse fra utenlandske bedrifter med billig arbeidskraft.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error