1887

Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping

En nordisk pilotstudie

image of Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping

I kjølvannet av EU-utvidelsene i 2004 og 2007 har alle de nordiske landene møtt nye utfordringer når det gjelder å opprettholde anstendige arbeids- og lønnsvilkår for arbeidsinnvandrere og utstasjonerte arbeidstakere. I hele Norden spiller arbeidstilsynene en sentral, men varierende rolle når det gjelder bekjempelsen av det som i mange sammenhenger betegnes som ”sosial dumping” av utenlandsk arbeidskraft. På tross av at de nordiske landene møter beslektede utfordringer på dette området, har det manglet en samlet oversikt og kunnskap om forskjellene i reguleringssystemer, kontrollregimer, arbeidstilsynenes virkemidler, organisering og tilsynsstrategier. I denne rapporten presenteres resultatene fra et pilotprosjekt og en første kartlegging av tilsynenes virksomhet på dette krevende området. Formålet er å gi en oversikt, samt å bidra til en videre debatt og analyse av betingelsene for effektiv kontroll og håndheving innenfor ulike reguleringsregimer, samt virkningene disse har i forhold til å bekjempe sosial dumping.

Norwegian

.

Danmark

Temaet for denne nordiske komparative pilot-rapport er de nordiske landes arbejdstilsynsmyndigheders bidrag til indsatsen mod social dumping. I denne sammenhæng forstås social dumping som det forhold, at de nationale arbejdsmarkeder sættes under pres af virksomheder og arbejdskraft, der tilbyder at arbejde på løn- og arbejdsvilkår, der ligger under de normerede nationale standarder. Social dumping begrebet kan i nogle sammenhænge udvides til at omfatte sociale bidrag, således at det også tages i betragtning, at virksomheder og arbejdstagere, der uretmæssigt undlader at betale skat, forsikringsbidrag og lignende, opnår en økonomisk konkurrencefordel sammenlignet med andre virksomheder og arbejdstagere.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error