1887

Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden - utviklingstrekk og konsekvenser

Sluttrapport fra en nordisk arbejdsgruppe under Nordisk Ministerråd

image of Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden - utviklingstrekk og konsekvenser

A Finnish and English summary is included in the report. A full version in English will be available soon. Denne rapport opsummerer udviklingen i arbejdsmobiliteten fra de nye EU-lande til Norden siden EU-udvidelsen i 2004, konsekvenserne for arbejds-markederne i Norden og afsender-landene, hovedtrækkene ved de politiske tiltag og tilpasningsstrategier de nordiske lande har gennemført, og de vigtigste udfordringer de nordiske lande står over for på dette felt i tiden fremover. I rapporten peges der på, at Vesteuropa og Norden har oplevet betydelig og øgende arbejdsmobilitet fra de nye medlemslande siden 1. maj 2004. Det konkluderes, at den forøgede arbejdsmobilitet fra især Polen og de baltiske lande har medvirket til højere vækst og lavere inflation i de nordiske lande, end det ellers havde været muligt i en periode med langvarig højkonjunktur og forøget mangel på arbejdskraft i Norden. Det vurderes, at udfordringerne i de nordiske lande primært har været knyttet til væksten i tjenestemobilitet og udstationering. Rapporten viser endvidere, at arbejdsudvandringen fra Polen og de baltiske lande siden 2004 har været kraftig og har medført mangel på arbejdskraft i disse lande. Det vurderes, at selv om erhvervsdeltagel-sen har vokset betydeligt, især i de baltiske lande, vil hovedudfordringen for disse lande fremover være at øge den hjemlige erhvervsdeltagelse yderligere. Rapporten udgør det sidste produkt fra Kontaktgruppen vedrørende EU-udvidelsen, som blev nedsat af EK-A i 2004, og hvis mandat ophørte den 1. december 2007.

Norwegian

.

Forfatternes forord

Denne sluttrapporten representerer avslutningen av et treårig samarbeidsprosjekt i regi av Nordisk Ministerråd om arbeidsmobilitet fra de nye medlemslandene i EU til Norden etter utvidelsen i 2004. Embedsmannskomitéen for arbeidsmarkedsutvalget under Ministerrådet nedsatte i juni 2004 en ‹kontaktgruppe til oppfølging av utviklingen i de nordiske arbeidsmarkeder etter EUs utvidelse›. Gruppen avsluttet sitt arbeid høsten 2007.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error