1887

Arbeidsmiljø og Helse Blant Innvandrerpopulasjoner

En Systematisk Gjennomgang av Forskningslitteraturen I Europa og Canada

image of Arbeidsmiljø og Helse Blant Innvandrerpopulasjoner

Et arbeidsliv som prioriterer forebyggende arbeidsmiljøarbeid, er viktig for å sikre helse, sikkerhet og høy arbeidsdeltakelse. Denne rapporten oppsummerer forskningslitteraturen som omhandler arbeidsmiljø, arbeidsforhold og arbeidshelse blant sysselsatte innvandrere i Europa og Canada, og gir en nærmere omtale av ulike datakilder og kunnskapsstatus på dette temaområdet i de nordiske landene: Norge, Sverige, Danmark og Finland. Rapporten viser at arbeidsskader og opplevd mobbing og diskriminering er mer utbredt blant sysselsatte innvandrere enn blant øvrige sysselsatte. En annen hovedkonklusjon er fraværet av store undersøkelser som følger innvandrergrupper over tid. Slike undersøkelser er nødvendig for å studere hvordan ulike aspekter som innvandreres sosioøkonomiske bakgrunn, språkferdigheter og tid i landet har betydning for yrkesdeltakelse, arbeidsmiljøeksponering og helse.

Norwegian

.

English Summary

This report summarizes the research literature on working conditions, working environment and occupational health among employed immigrants in Europe and Canada. The original paper, on which the report is based, is published in BMC Public Health. In separate attachments at the end of the report we further discuss various data sources and knowledge status on this topic in the Nordic countries: Norway, Sweden, Denmark and Finland.

English Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error