1887

Utvikling av naturvitenskapelig talent og kreativitet - et nordisk perspektiv

image of Utvikling av naturvitenskapelig talent og kreativitet - et nordisk perspektiv

De nordiske utdannings- og forskningsministre ønsker å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdannelsene. Dette var bakgrunnen for at ministrene i april 2009 besluttet at Nordisk ministerråd skulle gjennomføre en nordisk komparativ studie av hvordan kreativitet, innovasjon og entreprenørskap er integrert i de nordiske utdanningssystemene. Som tilleggsoppdrag til denne studien, ble det i 2010 under det danske formannskapet i Nordisk ministerråd, tatt initiativ til ytterligere to studier om henholdsvis de praktisk musiske fag og de nordiske lands arbeid med talentutvikling og kreativitet i relasjon til naturvitenskap. Studiene er en del av Nordisk ministerråds globaliseringsprosjekt ”En god opplæring til ungdom og voksne” som har som ett av fire delmål å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningen. Studiene er gjennomført under ledelse av Universitet i Nordland, Norge, på oppdrag fra Nordisk ministerråd.

Norwegian

.

Naturvitenskapelig talent og kreativitet – hva gjøres i Norge?

I Norge drives det ikke organisert utvikling av spesielle talenter innen naturvitenskap. Det arrangeres imidlertid en rekke forskjellige konkurranser som til en viss grad stimulerer og engasjerer ungdom med naturvitenskapelige talenter. Utvidet satsning på talentutvikling ved å bruke ekstra ressurser på de aller mest talentfulle kan være vanskelig å gjennomføre i Norge fordi det strider i mot utbredte holdninger knyttet til det norske likhetsidealet. Kreativitet og innovasjon står ikke eksplisitt i fokus for naturfagopplæringas styringsdokumenter, men de nye læreplanene i Kunnskapsløftet inneholder elementer som åpner for økt vektlegging av naturvitenskapens kreative og innovative sider. Det burde vært undersøkt i hvilken grad dette potensialet faktisk utnyttes i skolen.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error