1887

Utvikling av naturvitenskapelig talent og kreativitet - et nordisk perspektiv

image of Utvikling av naturvitenskapelig talent og kreativitet - et nordisk perspektiv

De nordiske utdannings- og forskningsministre ønsker å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdannelsene. Dette var bakgrunnen for at ministrene i april 2009 besluttet at Nordisk ministerråd skulle gjennomføre en nordisk komparativ studie av hvordan kreativitet, innovasjon og entreprenørskap er integrert i de nordiske utdanningssystemene. Som tilleggsoppdrag til denne studien, ble det i 2010 under det danske formannskapet i Nordisk ministerråd, tatt initiativ til ytterligere to studier om henholdsvis de praktisk musiske fag og de nordiske lands arbeid med talentutvikling og kreativitet i relasjon til naturvitenskap. Studiene er en del av Nordisk ministerråds globaliseringsprosjekt ”En god opplæring til ungdom og voksne” som har som ett av fire delmål å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningen. Studiene er gjennomført under ledelse av Universitet i Nordland, Norge, på oppdrag fra Nordisk ministerråd.

Norwegian

.

Naturvetenskaplig talang och kreativitet i det svenska utbildningssystemet (in Swedish)

Denna rapport presenterar hur man arbetar med kreativitet, innovation och talangutveckling inom naturvetenskaplig undervisning i Sverige. Studien är i huvudsak baserad på dokumentanalys av skolans styrdokument, offentliga utredningar, och webinformation som identifierats med hjälp av sökningar med sökmotorn Google. Begreppen talang, kreativitet och naturvetenskap används inte särskilt mycket i svenska läro-och kursplaner, publikationer och websidor. Om däremot om sökningen utökas till att gälla skrivningar om ”stärka tillit till sin förmåga, öka självförtroende, utveckla förmågor och utifrån förutsättningarna stimulera till utveckling och lärande” blir antalet träffar mycket högt. I svenska styrdokument talar man i termer av att med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov och skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Under de senaste åren framkommer förslag om att satsa resurser på elever med särskilda färdigheter. Det pågår många utbildningssatsningar t ex profilklasser, spetsutbildning i naturvetenskap samt olika initiativ för att öka ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik. Det låga intresset för naturvetenskap och teknik medför att det är svårt att fylla gymnasieskolans och högskolans utbildningsplatser i dessa ämnen. Det gäller även till viss del de spetsutbildningar som införts på gymnasienivå. Det verkar som det största hindret för utvecklingsarbete och talangutveckling i naturvetenskap och teknik är den negativa image som ämnena har hos både ungdomar och vuxna.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error