1887

Utvikling av naturvitenskapelig talent og kreativitet - et nordisk perspektiv

image of Utvikling av naturvitenskapelig talent og kreativitet - et nordisk perspektiv

De nordiske utdannings- og forskningsministre ønsker å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdannelsene. Dette var bakgrunnen for at ministrene i april 2009 besluttet at Nordisk ministerråd skulle gjennomføre en nordisk komparativ studie av hvordan kreativitet, innovasjon og entreprenørskap er integrert i de nordiske utdanningssystemene. Som tilleggsoppdrag til denne studien, ble det i 2010 under det danske formannskapet i Nordisk ministerråd, tatt initiativ til ytterligere to studier om henholdsvis de praktisk musiske fag og de nordiske lands arbeid med talentutvikling og kreativitet i relasjon til naturvitenskap. Studiene er en del av Nordisk ministerråds globaliseringsprosjekt ”En god opplæring til ungdom og voksne” som har som ett av fire delmål å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningen. Studiene er gjennomført under ledelse av Universitet i Nordland, Norge, på oppdrag fra Nordisk ministerråd.

Norwegian

.

Naturvetenskaplig talang och kreativitet i det finska utbildningssystemet (in Swedish)

Denna kartläggning beskriver Finlands syn på naturvetenskaplig talang och kreativitet i utbildningen som en del av ett nordiskt projekt – Kreativitet, innovation och entreprenörskap, en studie beställd av Nordiska Ministerådet (NMR). Finlands studie har genomförts genom ett samarbete mellan PhD Eila Lindfors och lektor Sari Yrjänäinen vid Lärarutbildningsinstitutionen vid Tammefors universitet. Yrjänäinen har bidragit till rapporten genom att insamla och sammanställa material. Lindfors har samlat material, sammanställt det under rubriker och ansvarar för den svenskspråkiga helheten. Syftet är att ge en översikt av hur naturvetenskaplig talang och kreativitet kommer fram i styrdokument och utbildning i Finland inklusive det självstyrande området Åland. Studien grundar sig på innehållsanalys, tolkning och värdering av de nuvarande nationella forskningsresultaten och styrdokumenten (lagtexter, strategiska planer och läroplanen). Studien beskriver vilka åtgärder man använder i Finland för att stärka barnens, elevernas och ungdomarnas kreativitet och skapande inom naturvetenskaperna. Kreativitet och skapande i naturvetenskapliga ämnen i lärarutbildningen tas även upp.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error