1887

Unge utenfor utdanning og arbeid i Norden

Utfordringer, innsatser og anbefalinger

image of Unge utenfor utdanning og arbeid i Norden

Barn og unge som vokser opp i Norden, skal ha gode vilkår for sine liv og gode muligheter for deltakelse på sentrale samfunnsarenaer. Unge generelt, også unge i Norden, står overfor mange utfordringer på sin vei fra ung til voksen. En hovedutfordring er overgangen fra utdanning til arbeidsliv. Rapporten ser på politikk, tiltak og innsatser i Norden som omfatter eller er rettet spesifikt mot unge med mål om å øke gjennomføringen i utdanningssystemet og sikre inkludering i arbeidsmarkedet. Her ser vi også på hvorvidt de eksisterende innsatsene og tiltakene kan sies å virke – og litt på hva som eventuelt virker og ikke virker. Rapporten munner ut i en rekke anbefalinger for videre forskning og politikk på feltet.

Norwegian

.

Forord

Denne rapporten er skrevet som del av sluttrapporteringen fra Nordisk barne- og ungdomskomités (NORDBUK) forskningskoordinator for perioden 2012–2014. NORDBUK er et rådgivende og koordinerende organ i alle barne- og ungdomsspørsmål i Nordisk ministerråd. NORDBUK skal ifølge komiteens statutter bidra til koordinering og formidling av forskningsbasert kunnskap om barn og unge. Komiteens metodevalg for denne oppgaven de siste to årene har vært å knytte til seg en forskningskoordinator. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og forsker Christer Hyggen ble tildelt denne oppgaven.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error